Privatlivspolitik

Persondatapolitik

 

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan dine personlige oplysninger behandles, når du besøger hjemmesiden www.errata.dk eller bestiller ydelser i form af korrektur eller tekstkritik fra Errata v/ Hans Ørbæk.

 

Kontakt Errata

Errata er dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles i forbindelse med levering af ovennævnte ydelser. Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller vores behandling af personoplysninger i øvrigt, eller hvis du ønsker at påberåbe dig dine rettigheder i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, kan du kontakte mig via følgende oplysninger:

 

Errata v/ Hans Ørbæk

Tjørnehaven 268

5240 Odense NØ

 

E-mail: hans@errata.dk

Telefonnummer: 20408687

 

Hvilke personlige oplysninger indsamles, og hvordan bruges de?

Errata indsamler personlige oplysninger om dig, når du kontakter Errata for at købe eller høre mere om vores ydelser.

 

Vores formål med at indsamle personoplysninger er at kunne levere vores ydelser og opfylde vores aftale med dig samt at efterleve gældende lovgivning,

Vi leverer hovedsageligt ydelser til virksomheder, som ikke er rettighedshavere i forhold til persondatalovgivningen. I forbindelse med levering af ydelser til disse virksomheder modtager vi dog i visse tilfælde personlige oplysninger i form af kontaktinformationer. Disse oplysninger behandles ligeledes i overensstemmelse med denne persondatapolitik.

Hvis du, eller den virksomhed, du er ansat i, er kunde hos os, vil vi således behandle dine kontaktinformationer til brug for levering af og fakturering for ydelser. Herudover vil vi, hvis du handler som privatperson, eventuelt behandle dine kreditkort- eller kontooplysninger, som du afgiver i forbindelse med vores levering af ydelser til dig.

 

 

 

Behandler vi følsomme oplysninger?

Vi ønsker ikke at behandle følsomme personoplysninger om kunder, kunders ansatte eller tredjeparter. Vi opfordrer derfor vores kunder til ikke at videresende eller på anden måde overlevere materiale indeholdende følsomme personoplysninger til os, hvad enten dette er i form af e-mails, manuskripter eller lignende. Vi forbeholder os retten til straks at slette alt materiale indeholdende følsomme personoplysninger, som vi modtager fra kunder.

 

Hvem deler vi dine personlige oplysninger med?

I det omfang det er nødvendigt, deler vi dine personlige oplysninger med forskellige kategorier af tredjeparter, herunder

  • vores rådgivere, f.eks. advokater og revisorer
  • SKAT
  • tredjeparter, som leverer ydelser til os, herunder IT-leverandører samt IT-support.

Vi kan ligeledes antage underleverandører til at hjælpe os med at levere ydelser til dig. Disse leverandører behandler personlige oplysninger på vores vegne og efter vores instruktion, hvorfor vi indgår databehandleraftaler med disse.

Hvor overfører vi dine personlige oplysninger til?
For at kunne levere vores ydelser kan vi få brug for at overføre dine personlige oplysninger til lande uden for Danmark eller EU/EØS. Dette kan blandt andet være, fordi udbyderne af vores IT-systemer anvender underleverandører fra disse lande.

Alle sådanne overførsler skal ske ved brug af EU’s standardkontraktklausuler eller til tredjeparter, som er certificeret under EU-U.S. Privacy Shield, for således at sikre et lovligt grundlag for overførsel og et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til beskyttelse af dine personlige oplysninger.  

Hvordan opbevarer vi dine personlige oplysninger?
Ifølge gældende databeskyttelseslovgivning skal personlige oplysninger opbevares fortroligt og sikkert. Dine personlige oplysninger bliver gemt på computere, der har begrænset adgang og i øvrigt er beskyttet med antivirussoftware m.v.  

Sikkerhedsforanstaltningerne kontrolleres løbende, så vi er sikre på, at dine personlige oplysninger bliver håndteret forsvarligt samt under hensyntagen til dine rettigheder.

Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger?
Når vi leverer ydelser til dig, beholder vi relevante personlige oplysninger i mindst 5 år fra den dag, hvor den pågældende ydelse leveres og faktureres, idet vi bogførings- og skattemæssigt er forpligtede hertil.

Hvilke rettigheder har du i forbindelse med behandlingen af dine personlige oplysninger?
Du har en række rettigheder i forbindelse med de personoplysninger, som vi behandler om dig. Disse rettigheder fremgår af nedenstående.

Ret til adgang
Du kan bede os om at bekræfte, om vi behandler dine personoplysninger, ligesom du kan bede os om at forsyne dig med en kopi af disse oplysninger.

Ret til berigtigelse
Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er upræcise, urigtige eller på anden måde mangelfulde, har du ret til at anmode om at få dem berigtiget.

Ret til sletning eller begrænsning
Du kan, under visse særlige omstændigheder, bede os slette dine personoplysninger eller begrænse vores behandling af disse. Hvis du er berettiget til at kræve sletning eller begrænsning, vil vi informere dig om konsekvenserne af at gennemføre sletning eller begrænsning.  


Ret til dataportabilitet
Du er, under visse omstændigheder, berettiget til at modtage de personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæseligt format, med henblik på at kunne genbruge disse andre steder, ligesom du er berettiget til at anmode os om at overføre oplysningerne til en tredjepart efter dit valg.

Ret til indsigelse
Du kan bede os om at stoppe behandlingen af dine personoplysninger, hvilket vi vil gøre i det omfang, du er berettiget til det. Vi vil informere dig om konsekvenserne af den pågældende indsigelse, inden vi stopper behandlingen af dine personoplysninger.

Ret til at klage
Hvis du har indvendinger mod måden, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Ændringer til denne persondatapolitik
Vi kan få behov for at ændre denne persondatapolitik. Hvis det er muligt, vil vi underrette dig via e-mail, såfremt vi foretager betydelige ændringer. Vi opfordrer dig dog til løbende at gennemlæse denne persondatapolitik for at holde dig orienteret om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.